Politica de Confidencialitat // Politica de Confidencialidad // Confidentiality Policy

Català

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i poden contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No n’és permesa la comunicació, reproducció o distribució sense l’autorització expressa de ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L.. Si vostè no n’és el destinatari final, si us plau elimini’l i
informi’ns-en per aquesta via.
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), li informem que les dades personals i adreça de correu electrònic recollides del mateix interessat seran tractades sota la responsabilitat de ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L. amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Puig i Pidemunt, 16 – 08302 MATARÓ (Barcelona) o bé, enviant un missatge al correu electrònic a helena@aeviberica.com,. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent,
podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a la seu electrònica de www.aepd.es .

Castellano

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L.. Si usted no es el destinatario final, por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico recabados del propio interesado serán tratados bajo la responsabilidad de ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L. con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula. Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento y no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Puig i Pidemunt, 16 – 08302 MATARÓ (Barcelona) o bien, enviando un mensaje al correo electrónico a helena@aeviberica.com,.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en la sede electrónica de www.aepd.es

 

English

LEGAL NOTICE: This message and any attachments are intended exclusively for their destination and may contain confidential information subject to professional secrecy. Is not permitted their communication, reproduction or distribution without the express written permission of ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L.. If you are not the intended recipient, please delete and inform us by this channel.
DATA PROTECTION: According to the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR) and Organic Law (ES) 3/2018, of 5 December (LOPDGDD), we inform you that the personal  information and email addres obtained from the data subject, will be processed under the responsibility of ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES, S.L. to manage the relationship that binds us and the data will be stored for no longer than is necessary in maintaining the purpose of processing. The data will not be communicated to third parties, unless legally obliged to do so. You may  exercise your rights of access, rectification, portability, erasure, restriction and opposition by contacting the address Puig i Pidemunt, 16 – 08302 MATARÓ (Barcelona) or by sending an email to helena@aeviberica.com,. You may file a claim with the supervisory authority at www.aepd.es